Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DLA KLIENTÓW
w sprawie sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych
 
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o., ul. Strażacka 60, 43-382 Bielsko-Biała
Wydanie 1
Data 13.05.2018 r.
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. informuję, iż:
 
1. Administratorem przekazanych przez Państwo danych osobowych jest HYDRO ZNPHS Sp. z o.o., ul. Strażacka 60, 43-382 Bielsko-Biała.
 
2. Państwa dane osobowe pozyskane przez nas w związku ze sprzedażą naszych wyrobów i oferowaniem usług są wykorzystywane w celach:
 
2.1. zawarcia i wykonania przez nas umowy/zamówienia przez okres trawina umowy/realizacji zamówienia i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust 1b) RODO);
 
2.2. wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych np.:
 
a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;
 
2.3. prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszej firmy oraz ochrony mienia znajdującego się na jego terenie poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego; Nagrania będziemy przechowywać przez okres 60 dni od zarejestrowania obrazu;
 
2.4. prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy polegających na nagrywaniu dźwięku z kamer, umiejscowionych przy ul. Świt 37, w celu umożliwienia jednoznacznego ocenienia przebiegu rozmów z naszymi Klientami, w sytuacjach spornych, pomiędzy pracownikami Spółki a Klientem. Nagrania będziemy przechowywać przez okres 60 dni od zarejestrowania dźwięku;
 
2.5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 
3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury;
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. dane podatkowe;
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.
 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci otrzymania faktury, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, niezbędne, abyśmy mogli takie dokumenty dla Państwa przygotować. W przypadku monitoringu wizyjnego jest to warunek wejścia w obszar naszej firmy. Nagrywanie dźwięku z kamer, służy jako podstawa do rozstrzygania ewentualnych sporów jakie mogą pojawić się podczas komunikacji pomiędzy Klientem a pracownikiem HYDRO. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na nagrywanie nie należy wchodzić w obszar nagrywania, a w przypadku nagrywania dźwięku należy poinformować o tym pracownika HYDRO.
 
5. Mogą do nas Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
a) dostęp do swoich danych osobowych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
b) sprostowanie (poprawienie) danych;
c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
d) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych);
e) przeniesienia danych do innego administratora.
Z praw tych możecie Państwo skorzystać składając pisemny wniosek u Administratora. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 
6. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.
 
7. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wskażemy: ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
8. Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy / realizacji zamówienia, obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić np. wykorzystanie państwa danych do celów marketingowych, promocyjnych. Udzieloną zgodę możecie państwo w każdej chwili wycofać.
 
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 
10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


RODO Informacja dla Klientów

Klauzula Informacyjna
 
Promocje i nowości
 • Wyprzedaż do 50%
  Wyprzedaż do 50%
  SPRAWDŹ
  sprawdź szczegóły
  Wyprzedaż do 50%
 • Złącza pomiarowe - niższe ceny!
  sprawdź szczegóły
  Złącza pomiarowe - niższe ceny!
 • Licznik cząstek ICM - 2.0 potrafi jeszcze więcej!
  sprawdź szczegóły
  Licznik cząstek ICM - 2.0 potrafi jeszcze więcej!
Partnerzy
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 547-01-70-044
REGON: 008093410
Telefon:    +48 33 829 56 87
Email: biuro@hydro.com.pl
Kontakt