Ogólne Warunki Sprzedaży

HYDRO ZNPHS Sp. z o. o.
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 60
 
 
OGÓLNE  WARUNKI SPRZEDAŻY 
UMÓW ZAWIERANYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI
(Pobierz - OGÓLNE  WARUNKI SPRZEDAŻY - w formie PDF)
 
Wersja z dnia 02.04.2024

I. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedażyi świadczenia usług, zwane dalej OWS, stworzone przez HYDRO ZNPHS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Strażacka 60, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151095, NIP: 5470170044, REGON: 008093410, stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży lub świadczenia usług z Odbiorcami (Kontrahentami, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą), nie będących w tym zakresie konsumentami, w których HYDRO ZNPHS występuje jako Dostawca lub Sprzedający. 
OWS stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Dostawcę oraz zawieranych przez niego Umów, o ile nie zostanie inaczej ustalone indywidualnie z konkretnym Odbiorcą na piśmie.
Warunkiem zawarcia Umowy dostawy jest zaakceptowane przez Dostawcę, a złożone przez Odbiorcę zamówienie zawierające szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań warunki, w jakich ma być eksploatowany), ich ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy, a także potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę. 
Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń.
 
II. Definicje i interpretacja
Na potrzeby OWS poniższym terminom przypisuje się następujące znaczenie:
„Dostawca” – Hydro ZNPHS Sp. z o.o.
„Odbiorca” – Kontrahent (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), niebędących w tym zakresie konsumentem, z którym Dostawca dokonał transakcji kupna-sprzedaży udokumentowanej fakturą lub paragonem.
„Platforma B2B” – jakakolwiek platforma internetowa Hydro ZNPHS, za pomocą której dochodzi do zawarcia Umowy; w takim przypadku, OWS są dokumentem dodatkowym do regulaminu danego Katalogu Online, za pomocą którego doszło do zawarcia Umowy.
„Konsument” – (i) osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz (ii) osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego ze względu na przedmiot wykonywanej przez tę osobę fizyczną działalności gospodarczej;
„Strony” – oznacza łącznie Odbiorca i Hydro ZNPHS;
„Towary” – rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Hydro ZNPHS na rzecz Odbiorcy;
„Usługa” – usługa świadczona przez Hydro ZNPHS na rzecz Odbiorcy na podstawie jakiejkolwiek Umowy.
 
III. Forma Sprzedaży
3.1. Sprzedaż bezpośrednia detaliczna i hurtowa odbywa się w oddziałach firmy:
Bielsko-Biała, ul. Strażacka 60, Świt 31, Świt 37.
Będzin, ul. Gzichowska 87 
3.2. Sprzedaż towarów z dostawą przez Firmy spedycyjne.
3.3. Sprzedaż za pośrednictwem platformy B2B www.b2b.hydro.com.pl
 
IV. Oferty i zamówienia
4.1. Zapytania ofertowe przyjmowane są w formie pisemnej lub ustnej.
4.2. Oferta zawiera: listę oferowanych towarów, ilość towaru, cenę netto, warunki płatności, termin płatności, termin dostawy, datę ważności oferty. Oferent zastrzega sobie prawo sprzedaży oferowanego towaru do momentu wpłynięcia Państwa zamówienia.
4.3. Zamówienia sprzedaży bezpośredniej przyjmowane są w formie ustnej lub pisemnej. Nie muszą być poprzedzone zapytaniem ofertowym.
4.4. Zamówienia sprzedaży wysyłkowej przyjmowane są w formie telefonicznej lub pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy B2B, listownie na adresy oddziałów firmowych, zgodnie z treścią punktów następnych. Składający zamówienie drogą elektroniczną otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie nie stanowi wiążącej akceptacji zamówienia.
a) Korzystanie przez Odbiorcę z możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 243), z którego usług korzysta Odbiorca. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Odbiorca.
4.5. W celu zawarcia umowy Odbiorca wysyła zamówienie zakupu towarów, produktów lub usług w formie zgodnie z pkt. II.4 OWS, określając co najmniej szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, a w przypadku szczególnych zastosowań warunki, w jakich ma być eksploatowany - (powołanie się na indeks lub nazwę towaru w oparciu o aktualny katalog Dostawcy, lub otrzymaną od Dostawcy ofertę), ich ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy.
4.6. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. Spełnienie ww. wymogów pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówienia. W razie niepowołania się na numer oferty, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
4.7. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata” nieuregulowanie zapłaty w terminie 7 dni, upoważnia Dostawcę do anulowania zamówienia.
4.8. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia popełnione przez Odbiorcę w treści zamówienia, jak również wadliwie dokonany przez Odbiorcę dobór zamawianych towarów lub usług.
4.9. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Dostawcy odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
 
V. Terminy i warunki dostaw
5.1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar, spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
5.2. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania Towaru ze sklepu, magazynu.
5.3. Wartość towaru nie obejmuje kosztów dostawy.
5.4. Towar dostarczany jest (pod wskazany na zamówieniu adres) przez Firmy spedycyjne na koszt Odbiorcy, chyba że Dostawca w potwierdzeniu zamówienia wyrazi zgodę na pokrycie kosztów przesyłki.
5.5. Towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu dokonania przez Odbiorcę zapłaty całości ceny za zamówiony i wydany towar (przewłaszczenie na zabezpieczenie).
5.6. Terminy dostaw zamówionych towarów określa potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne, a w szczególności: zaniechania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków leżących po stronie Odbiorcy, w tym dostarczenia Dostawcy: specyfikacji wykonania usług, rysunków konstrukcyjnych, świadectw jakości itp., niezbędnych do wykonania lub realizacji zamówienia, zmiany/wydłużenia terminu dostawy materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Odbiorcy, zmiany dyspozycji Odbiorcy dotyczące instrukcji transportowych, potrzeby uzgodnienia szczegółów zamówienia przez Dostawcę z Odbiorcą. 
    W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno w stosunku do Odbiorcy, jak i również jego kontrahentów. O zaistnieniu powyższych okoliczności Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Odbiorcę wraz z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
5.7. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile wcześniej Odbiorca wyrazi zgodę w formie pisemnej lub ustnej.
5.8. Jeżeli w zamówieniu Odbiorca szczegółowo określił rodzaj odbioru towaru jako „odbiór osobisty”, winien odebrać go w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku nieodebrania towaru zamówienie zostaje anulowane.
5.9.W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata” termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy. Brak opłacenia proformy w ciągu 14 dni od jej wystawienia, może skutkować anulacją zamówienia.
5.10. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „za pobraniem” Odbiorca, który nie odbierze przesyłki, zostanie obciążony kosztami nadania oraz zwrotu przesyłki do Dostawcy.
5.11. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru w momencie otrzymania przesyłki. W przypadku dostaw realizowanych firmami przewozowymi reklamacja dostawy (uszkodzenie przesyłki, braki ilościowe) musi być udokumentowana protokołem szkodowym sporządzonym przez Odbiorcę natychmiast po odebraniu paczki w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę na dokumencie firmy kurierskiej. 
     Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi, lub ze specyfikacjami wynikającymi ze złożonego zamówienia, Odbiorca zobligowany jest w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przed podjęciem dalszego użytkowania (przetwarzania), powiadomić o tym Dostawcę. 
To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia i wady, która może być rozpoznana w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. 
     Towar uszkodzony bądź wadliwy winien być odesłany Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia, jednakże po uzgodnieniu z Dostawcą formy przesyłki. Jeżeli Odbiorca nie dopełni powyższych obowiązków, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń. O ile nie uzgodniono inaczej, w ciągu 30 dni zwrócony towar zostanie wymieniony na towar wolny od wad lub zostaną usunięte jego wady.
5.12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firmy spedycyjnej oraz wynikające z niezależnych od Dostawcy przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Dostawca nie odpowiada również za straty Odbiorcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę zysku, stratę czasu, utracone zarobki i inne straty pośrednie. 
5.13. W przypadku określonych kategorii Towarów, w szczególności materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów, Dostawca może odmówić realizacji dostawy. W takim wypadku możliwy będzie wyłącznie Odbiór Własny.
5.14 Za upoważnioną do odbioru Towaru lub otrzymania Usługi uważa się każdą osobę będącą w miejscu uzgodnionym jako właściwe do wydania Towaru, lub świadczenia Usługi, wskazującą na działanie w imieniu Odbiorcy (Dostawca nie weryfikuje umocowania takiej osoby).
5.15. W Umowach, w których Stroną jest Dostawca, a zawartych z przedsiębiorcami, rękojmia za wady jest wyłączona.
 
VI. Pozwolenia i decyzje administracyjne
Odbiorca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych na dostawę, przewóz lub użytkowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto Odbiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Dostawcę, w związku z naruszeniem przez Odbiorcę OWS, tj. np. dodatkowe koszty transportu lub składowania przez firmy kurierskie nieodebranego towaru.
 
VII. Płatności i ceny
7.1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Odbiorcy indywidualnie przez Prezesa lub Wiceprezesa Spółki. Termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury VAT.
7.2. Decyzja o dokonywaniu płatności przelewem jest rozpatrywana dla Odbiorców, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Dostawcy oraz dostarczyli mailowo prośbę o przyznanie przelewu, oraz przyznanie kredytu kupieckiego, zawierającą pełne dane firmy (nazwa, adres, NIP, tel. kontaktowy)
7.3. Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
7.4. Czeki ani weksle nie są przyjmowane bez pisemnej zgody Dostawcy.
7.5. Podstawą ustalenia cen sprzedaży jest aktualny cennik sprzedaży lub oferta złożona przez Dostawcę na podstawie zapytania Odbiorcy.
7.6. Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych materiałach są jedynie informacyjne i orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z poźn.zm.).
7.7. W ofertach ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką podatku VAT.
7.8. W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT. W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma.
7.9. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostem cen towarów, surowców i materiałów.
7.10. Prawo zastrzeżone w pkt. 9 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w terminowych ofertach sprzedaży.
7.11. W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez Odbiorcę realizacja zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
7.12. W przypadku zaległości płatniczych Dostawca ma prawo:
- wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
- odmowy wydania gotowych zamówień,
- wstrzymania uprawnień Odbiorcy do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów,
- wstrzymania uprawnień Odbiorcy z tytułu przyznanego mu kredytu kupieckiego.
 
VIII. Reklamacje (Pobierz - PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY - w formie PDF)
8.1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie reklamacji. W przypadku przedsiębiorców termin wynosi 24 godziny od momentu stwierdzenia wady, w przypadku osób fizycznych termin wynosi 7 dni od momentu stwierdzonej wady. Odbiorca ma obowiązek powiadomić o tym Dostawcę, dołączając Protokół reklamacji uzupełniony wszystkimi wymaganymi informacjami.
8.2. Odbiór reklamowanego Towaru zleca Dostawca po wcześniejszym ustaleniu miejsca  i terminu odbioru. Odbiorca jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie reklamowanego Towaru do transportu. Do przesyłki należy dołączyć kopię Protokołu reklamacji.
8.3. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację co do sposobu jej załatwienia powinna być udzielona przez Dostawcę w terminie 3 dni robocze, licząc od dnia następnego po otrzymaniu reklamowanego produktu. W przypadku gdy wymagane jest szczegółowe wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy towaru u Producenta, reklamacja może być rozpatrywana w terminie do 90 dni, pod warunkiem poinformowania Odbiorcy przed upływem 14 dni.
8.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Odbiorca zostanie poinformowany pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony przez strony sposób, przez upoważnionego pracownika Dostawcy.
8.5. Odbiorca nie ma prawa do usuwania wad na koszt Dostawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie. Wszelkie działania wskazane w zdaniu poprzednim powoduję utratę gwarancji oraz rękojmi, o ile została udzielona.
8.6. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umowy wiążące Odbiorcę z jego klientami, kooperantami oraz innymi kupującymi. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za straty lub utracone korzyści, lub niezwrócone koszty pośrednie lub koszty ogólne, ani za żadną kwotę powyżej całkowitej wartości Umowy wiążącej Strony.
8.7. Pręty i rury, które noszą ślady obróbki nie podlegają reklamacji. Towar należy sprawdzić przed jego przetwarzaniem.
8.8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.
8.9. W przypadku odrzucenia reklamacji Odbiorca jest zobowiązany odebrać reklamowany towar w ciągu 14 dni. Po tym terminie nieodebrany towar zostanie poddany utylizacji.
8.10. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Odbiorca.
 
IX. Gwarancja
9.1. Dostawca zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swoim doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane produkty i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności, z zastrzeżeniem treści pkt 4.9 OWS.
9.2. Dostawca udziela gwarancji na swoje towary i produkty na okres 24 miesięcy od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami technicznymi, zaleceniami producenta lub instrukcją obsługi. Z 24 miesięcznej gwarancji wyłączone są grupy towarów opisane w pkt. IX.9.3.
9.3. Dostawca udziela 12 miesięcy gwarancji na towary i produkty z niżej wymienionych grup:
- produkcja własna (zasilacze, cylindry, agregaty filtrujące)
- pręty i rury stalowe
- maszyny oraz towary TECHMAFLEX
9.4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie w szczególnych warunkach, które nie były wskazywane w zamówieniu.
9.5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji. Warunkiem powstania odpowiedzialności Dostawcy z tytułu wad Towaru jest odpowiednie zabezpieczenie Towarów przez Odbiorcę przed powstawaniem wad powierzchniowych, w szczególności poprzez prawidłowe magazynowanie i transport. Odbiorca obowiązany jest także stosować środki zabezpieczenia towarów, aby w każdym czasie możliwa była identyfikacja oraz obiektywna ocena zgłoszonych wad.
9.6. W przypadku towarów, maszyn i urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według wytycznych Odbiorcy, odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Odbiorcę materiały i ich właściwości. Dostawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za w/w produkty, skonstruowane lub zmodyfikowane na życzenie i zgodnie z koncepcją Odbiorcy.
9.7. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz za wady powodują następujące działania:
- nieodpowiedni montaż,
- nieodpowiednia eksploatacja,
- przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach,
- użycie niewłaściwych mediów,
- ingerencja w konstrukcję bez pisemnej zgody Dostawcy,
- ingerencja osób trzecich w substancję towarów, maszyn lub urządzeń, w tym próby naprawy, przeróbki, etc.
- niezachowanie terminów wskazanych w punkcie 9.2 powyżej.
9.8. W przypadku przedsiębiorców rękojmia za wady jest wyłączona.
 
X. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami
10.1. Hydro ZNPHS Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zwrotu Produktu nowego, nienoszącego śladów użytkowania, zakupionego przez Odbiorców niebędących konsumentami, w szczególności w przypadku zaistnienia błędu Odbiorca w zamówieniu polegającego na zakupie niewłaściwego produktu lub jego błędnej ilość, na zasadach wskazanych w niniejszym rozdziale, w tym w szczególności określonych zgodnie z ust. 7.
10.2. Hydro ZNPHS Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów: 
- towarów noszących ślady użytkowania lub montażu;  
- towarów wyprzedażowych i z oferty Outlet; 
- towarów spoza oferty sprowadzanych na specjalne zamówienie; 
- towarów modyfikowanych na życzenie Odbiorcy;
- towarów wykonanych, wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją Odbiorcy.
10.3. Zgłoszenie zwrotu powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, ale nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty odebrania Produktu przez Odbiorcę. Hydro ZNPHS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zwrotu dokonanego po upływie tego terminu.
10.4. Odbiorca może dokonać zwrotu tylko w przypadku wcześniejszej akceptacji możliwości zwrotu przez Dostawcę.
10.5. W celu procedowania prośby o zwrot Odbiorca wymagane jest przesłanie maila na adres [email protected] zawierającego nr dokumentu sprzedaży, kod towaru, ilość do zwrotu.
10.6. Hydro ZNPHS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami związanymi z obsługą zwrotów, zarówno w przypadku ich uwzględnienia, jak i nieuwzględnienia.
10.7. Szczegółowe zasady zwrotów Produktów przez Odbiorców niebędących konsumentami określa regulamin dostępny na stronie internetowej sklepu pod adresem b2b.hydro.com.pl/regulamin/11
10.8. Odstąpienie od umowy
a) zgodnie z Art.  3855.  [Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]
Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Pozostali przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na przykład w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będą mogli korzystać z tego uprawnienia.
 
XI. Oświadczenia odbiorcy
11.1. Odbiorca oświadcza, że Odbiorca oraz jego właściciele (zarówno bezpośredni, jak i pośredni), beneficjenci rzeczywiści, a także jego przedstawiciele, dyrektorzy, menedżerowie lub pracownicy:
a) nie naruszają zasad wynikających z Przepisów Sankcyjnych (w rozumieniu ust. 3 lit b) poniżej,
b) nie są podmiotami wpisanymi na Listy Sankcyjne (imiennie lub poprzez zaliczenie do określonej grupy),
c) nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi i nie zostały utworzone pod rządami prawa państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi,
d) nie są bezpośrednio ani pośrednio zależne od podmiotów z pkt. b) lub c),
e) nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie ani dochodzenie prowadzone w związku z jakimkolwiek naruszeniem rozporządzeń w sprawie sankcji w odniesieniu do nich.
11.2. W przypadku zaistnienia któregokolwiek podpunktu wymienionego w ust. 1, Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Dostawcę.
11.3. Dla celów niniejszego oświadczenia terminy użyte w nim definiuje się w następujący sposób:
a) „Organy Sankcyjne” Królestwo Norwegii, Rząd Stanów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Unia Europejska oraz każde z jej Państw Członkowskich (w tym Polska), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz podmioty działające w ich imieniu.
b) „Przepisy Sankcyjne” - akty wydawane przez Organy Sankcyjne (w tym przepisy Biura Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami (OFAC)), nakładające sankcje gospodarcze lub finansowe na osoby fizyczne, prawne, państwa, organizacje lub inne podmioty.
c) „Listy Sankcyjne” - listy osób fizycznych, osób prawnych, państw, organizacji i innych podmiotów publikowane w związku z Przepisami Sankcyjnymi przez Organy Sankcyjne.
11.4. Odbiorca oświadcza i zapewnia, że towary zakupione od Odbiorcy lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych nie będą bezpośrednio ani pośrednio sprzedawane, dostarczane, przekazywane ani eksportowane do jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu:
a) wpisanych na Listy Sankcyjne (imiennie lub poprzez zaliczenie do określonej grupy),
b) którzy mają siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi i zostały ustanowione zgodnie z prawem kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi,
c) są bezpośrednio lub pośrednio zależne od jakichkolwiek podmiotów wymienionych w oświadczeniu
d) w odniesieniu do których postępowanie lub dochodzenie prowadzone w związku z jakimkolwiek naruszeniem Przepisów Sankcyjnych jest w toku.
11.5. Odbiorca oświadcza i zapewnia, że towary nie będą sprzedawane, pośrednio lub bezpośrednio do Rosji, Białorusi lub Ukrainy (Krym, Sewastopol, obwód doniecki i ługański), ani do podmiotów rosyjskich lub białoruskich, lub do wykorzystania na ww. terytoriach.
W przypadku: (i) zaistnienia któregokolwiek podpunktu wymienionego w ust. 11.1; lub (ii) naruszenia któregokolwiek zobowiązania przez Odbiorcę, o którym mowa w ust. 11.2, ust. 11.4 lub ust. 11.5 niniejszego paragrafu; lub (iii) powzięcia przez Dostawcę uzasadnionego podejrzenia, że wystąpiła przesłanka, o której mowa w (i) lub (ii) w niniejszym zdaniu, Dostawca:
jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania współpracy; lub ma możliwość odstąpienia od niewykonanych jeszcze w pełni Umów (w każdym przypadku jednak w stosunku do Umowy w terminie nie późniejszym niż ustalony termin jej pełnego wykonania); a Odbiory nie przysługują żadne roszczenia związane z wykonaniem ww. uprawnień (nawet gdyby kolejno okazało się, że uzasadnione podejrzenie nie było prawidłowe, pod warunkiem że na moment wykonywania uprawnień pozostawało uzasadnione).
 
XII. Siła Wyższa
Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Dostawcy i Odbiorcy, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.
 
XIII. Postanowienia końcowe
13.1. Odbiorca ma prawo odstąpić od OWS tylko wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza postanowienia OWS.
13.2. Niniejsze OWS oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie, stanowią integralną część umów zawieranych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
13.3. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWS, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub innych fragmentów OWS.
13.4. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Dostawcę począwszy od 01.07.2023.
13.5. Odbiorcy nie przysługuje cesja praw wynikających z OWS oraz Umowy łączącej strony bez pisemnej zgody Dostawcy pod rygorem nieważności.
13.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania zamówień i reklamacji objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd siedziby Dostawcy.
13.8. Wszystkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodo
Załącznik nr 1 ‐ Obowiązek Informacyjny RODO 
 
W wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) (,,RODO”).
Dostawca przekazuje Odbiorcy podczas pozyskiwania jego danych osobowych,
następujące informacje: Administratorem danych jest ‐ HYDRO ZNPHS Sp. z o. o. 43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 60, dane kontaktowe: E‐mail: [email protected]
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania:
a) zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej z osobą, z którą zawarta została tego rodzaju umowa – przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów w zw. z art. 6 ust. 1 lit b) RODO i art. 9 ust. 2 lit b) RODO;
b) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, obowiązków bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu, obsługi IT, itd. – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec osoby fizycznej – art. 6 ust. 1lit. f) RODO.
Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się w niezbędności do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej, która zawarła umowę cywilnoprawną z Administratorem w celu dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec tej osoby fizycznej. Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.
Na warunkach określonych w art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt: [email protected]
Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla prowadzenia dokumentacji umownej i rachunkowo‐podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Jeżeli niezależnie od Dostawcy osoba udostępniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe, udzielając na nie zgody ‐ udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wypełnienia obowiązków Dostawcy związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy.
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanych decyzji o przetwarzaniu danych osobowych np. profilowania.
 
 
Pobierz OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  w formie PDF
Pobierz Polityka Prywatnościw formie PDF
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 547-01-70-044
REGON: 008093410
Telefon:    +48 33 829 56 87
Email: [email protected]
Kontakt