Ogólne Warunki Sprzedaży

HYDRO ZNPHS Sp. z o. o.
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 60
 
 
Ogólne Warunki Sprzedaży
(Pobierz - Ogólne Warunki Sprzedaży - w formie PDF)
Wersja z dnia 29.04.2021

I. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i świadczenia usług, zwane dalej OWS, stworzone przez Hydro ZNPHS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży lub świadczenia usług z Odbiorcami (Kontrahentami, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą), w których Hydro ZNPHS występuje jako Dostawca lub Sprzedający. OWS stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Dostawcę oraz zawieranych przez niego Umów, o ile nie zostanie inaczej ustalone indywidualnie z konkretnym Odbiorcą na piśmie.
 
Warunkiem zawarcia Umowy dostawy jest zaakceptowane przez Dostawcę, a złożone przez Odbiorcę zamówienie zawierające szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań  warunki, w jakich ma być eksploatowany), ich ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy, a także potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę.
 
Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń.
 
Forma Sprzedaży
1. Sprzedaż bezpośrednia detaliczna i hurtowa odbywa się w oddziałach firmy:
Bielsko-Biała, ul. Strażacka 41, Strażacka 60, Świt 37.
Będzin, ul. Gzichowska 87 (dawniej ul. Świerczewskiego 87).
 
2. Sprzedaż towarów z dostawą przez Firmy spedycyjne.
 
II. Oferty i zamówienia
 
1. Zapytania ofertowe przyjmowane są w formie pisemnej lub ustnej. 
2. Oferta zawiera: listę oferowanych towarów, ilość towaru, cenę netto, warunki płatności, termin płatności, termin dostawy, datę ważności oferty. Oferent zastrzega sobie prawo sprzedaży oferowanego towaru do momentu wpłynięcia Państwa zamówienia. 
3. Zamówienia sprzedaży bezpośredniej przyjmowane są w formie ustnej lub pisemnej. Nie muszą być poprzedzone zapytaniem ofertowym.
4. Zamówienia sprzedaży wysyłkowej przyjmowane są w formie telefonicznej lub pisemnej, za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, listownie na adresy oddziałów firmowych, zgodnie z treścią punktów następnych. 
5. W celu zawarcia umowy  Odbiorca wysyła zamówienie zakupu towarów, produktów lub usług w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu, listownie na adresy oddziałów firmowych, określając co najmniej szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań warunki, w jakich ma być eksploatowany - (powołanie się na indeks lub nazwę towaru w oparciu o aktualny katalog Dostawcy, lub otrzymaną od Dostawcy ofertę), ich ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy.
6. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. Spełnienie w/w wymogów pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówienia. W razie nie powołania się na numer oferty, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
7. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia popełnione przez Odbiorcę w treści zamówienia, jak również wadliwie dokonany przez Odbiorcę dobór zamawianych towarów lub usług.
8. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Dostawcy odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
 
 
III. Terminy i warunki dostaw
 
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
2. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania Towaru ze sklepu, magazynu.
3. Wartość towaru nie obejmuje kosztów dostawy.
4. Towar dostarczany jest (pod wskazany na zamówieniu adres) przez Firmy spedycyjne na koszt Odbiorcy, chyba że Dostawca w potwierdzeniu zamówienia wyrazi zgodę na pokrycie kosztów przesyłki.
5. Towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu dokonania przez Odbiorcę zapłaty całości ceny za zamówiony i wydany towar (przewłaszczenie na zabezpieczenie).
6. Terminy dostaw zamówionych towarów określa potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne, a w szczególności: zaniechania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków leżących po stronie Odbiorcy, w tym dostarczenia Dostawcy: specyfikacji wykonania usług, rysunków konstrukcyjnych, świadectw jakości itp., niezbędnych do wykonania lub realizacji zamówienia, zmiany/wydłużenia terminu dostawy materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Odbiorcy, zmiany dyspozycji Odbiorcy dotyczące instrukcji transportowych, „domówień” towarowych, potrzeby uzgodnienia szczegółów zamówienia przez Dostawcę z Odbiorcą. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno w stosunku do Odbiorcy, jak również jego kontrahentów. O zaistnieniu powyższych okoliczności Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Odbiorcę wraz z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
7. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile wcześniej Odbiorca wyrazi zgodę w formie pisemnej lub ustnej. 
8. Jeżeli w zamówieniu Odbiorca szczegółowo określił rodzaj odbioru towaru jako „odbiór osobisty”, winien odebrać go w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.W przypadku nie odebrania towaru zamówienie zostaje anulowane.
9. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
10. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „za pobraniem”, Odbiorca który nie odbierze przesyłki zostanie obciążony kosztami nadania oraz zwrotu przesyłki do Dostawcy.
11. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru w momencie otrzymania przesyłki. W przypadku dostaw realizowanych firmami przewozowymi reklamacja dostawy (uszkodzenie przesyłki, braki ilościowe) musi być udokumentowana protokołem szkodowym sporządzonym przez Odbiorcę natychmiast po odebraniu paczki w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę na dokumencie firmy kurierskiej. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze specyfikacjami wynikającymi ze złożonego zamówienia, Odbiorca zobligowany jest w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przed podjęciem dalszego użytkowania (przetwarzania), powiadomić o tym Dostawcę. To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być rozpoznana w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. Towar  uszkodzony bądź wadliwy winien być odesłany Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia, jednakże po uzgodnieniu z Dostawcą formy przesyłki. Jeżeli Odbiorca nie dopełni powyższych obowiązków, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń. O ile nie uzgodniono inaczej, w ciągu 30 dni zwrócony towar  zostanie wymieniony na towar wolny od wad lub zostaną usunięte jego wady.
12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firmy spedycyjnej oraz wynikające z niezależnych od Dostawcy przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Dostawca nie odpowiada również za straty Odbiorcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę zysku, stratę czasu, utracone zarobki i inne straty pośrednie. W Umowach, w których Stroną jest Dostawca, a zawartych z przedsiębiorcami, rękojmia za wady jest wyłączona.
 
IV. Pozwolenia i decyzje administracyjne
 
Odbiorca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami  prawa zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych na dostawę, przewóz lub użytkowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto Odbiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Dostawcę, w związku z naruszeniem przez Odbiorcę OWS, tj. np. dodatkowe koszty transportu lub składowania przez firmy kurierskie nieodebranego towaru.
 
V. Płatności i ceny
 
1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Odbiorcy indywidualnie przez Prezesa lub V-ce Prezesa Spółki. Termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury VAT.
2. Decyzja o dokonywaniu płatności przelewem jest rozpatrywana dla Odbiorców, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Dostawcy oraz dostarczyli następujące dokumenty:
- prośba o przyznanie przelewu oraz przyznanie kredytu kupieckiego
- wyciąg z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
- wyciąg z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).
3. Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
4. Czeki ani weksle nie są przyjmowane bez pisemnej zgody Dostawcy.
5. Podstawą ustalenia cen sprzedaży jest aktualny cennik sprzedaży lub oferta złożona przez Dostawcę na podstawie zapytania Odbiorcy.
6. Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych materiałach są jedynie informacyjne i orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7. W ofertach ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką podatku VAT.
8. W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.
W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma.
9. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostem cen towarów, surowców i materiałów.
10. Prawo zastrzeżone w pkt. 9 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w terminowych ofertach sprzedaży.
11. W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez Odbiorcę, realizacja zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
12. W przypadku zaległości płatniczych Dostawca ma prawo:
- wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
- odmowy wydania gotowych zamówień,
- wstrzymania uprawnień Odbiorcy do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów,
- wstrzymania uprawnień Odbiorcy z tytułu przyznanego mu kredytu kupieckiego.
 
VI. Reklamacje (Pobierz - PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY - w formie PDF)
 
1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające opis reklamowanej wady, w przypadku przedsiębiorców termin wynosi 24 godziny od momentu stwierdzenia wady, w przypadku osób fizycznych termin wynosi 7 dni od momentu stwierdzonej wady. Odbiorca ma obowiązek powiadomić o tym Dostawcę dołączając Protokół reklamacji. 
2. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację co do sposobu jej załatwienia powinna być udzielona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku gdy wymagane jest szczegółowe wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy towaru u Producenta, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym terminie z zastrzeżeniem treści punktu VI.4 OSW pod warunkiem poinformowania Odbiorcy przed upływem 14 dni.
3. Towar reklamowany winien być odesłany Dostawcy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, łącznie z Protokołem reklamacji, jednakże po uzgodnieniu z Dostawcą formy przesyłki i wyboru firmy kurierskiej. 
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Odbiorca informowany jest pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony przez strony sposób, przez upoważnionego pracownika Dostawcy.
4. Rury i pręty, które noszą ślady obróbki nie podlegają reklamacji. Materiał powinien być zweryfikowany jakościowo na etapie zakupu.
5. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie. Wszelkie działania wskazane w zdaniu poprzednim powoduję utratę gwarancji oraz rękojmi o ile została udzielona.
6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcę do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.
7. W przypadku odrzucenia reklamacji Odbiorca jest zobowiązany odebrać reklamowany towar w ciągu 14 dni. Po tym terminie nieodebrany towar zostanie poddany utylizacji.
8. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Odbiorca.
 
VII. Gwarancja
 
1. Dostawca zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swoim doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane produkty i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności, z zastrzeżeniem treści pkt II ust. 8 OWS.
2. Dostawca udziela gwarancji na swoje towary i produkty na okres 12 miesięcy od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami technicznymi, zaleceniami producenta lub instrukcją obsługi.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie w szczególnych warunkach, które nie były wskazywane w zamówieniu.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji. Warunkiem powstania odpowiedzialności Dostawcy z tytułu wad Towaru jest odpowiednie zabezpieczenie Towarów  przez Odbiorcę przed powstawaniem wad  powierzchniowych,  w szczególności poprzez prawidłowe  magazynowanie  i  transport. Odbiorca obowiązany jest także stosować środki zabezpieczenia Towarów aby w  każdym  czasie  możliwa  była identyfikacja oraz  obiektywna ocena zgłoszonych wad. 
5. W przypadku towarów, maszyn i urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według wytycznych Odbiorcy, odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Odbiorcę materiały i ich właściwości. Dostawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za w/w produkty, skonstruowane lub zmodyfikowane na życzenie i zgodnie z koncepcją Odbiorcy.
6. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania:
- nieodpowiedni montaż,
- nieodpowiednia eksploatacja,
- przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach,
- użycie niewłaściwych mediów,
- ingerencja w konstrukcję bez pisemnej zgody Dostawcy,
- ingerencja osób trzecich w substancję towarów, maszyn lub urządzeń, w tym próby naprawy, przeróbki, etc.
- nie zachowanie terminów wskazanych w punkcie VI ust. 1 powyżej.
7. W przypadku przedsiębiorców rękojmia za wady jest wyłączona.
 
VIII. Siła Wyższa
 
Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Dostawcy i Odbiorcy, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.
 
IX. Postanowienia końcowe
 
1. Odbiorca ma prawo odstąpić od OWS tylko wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza postanowienia OWS.
2. Niniejsze OWS oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie, stanowią integralną cześć Umów zawieranych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
3. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWS, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub innych fragmentów OWS.
4. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Dostawcę począwszy od 01.12.2018.
5. Odbiorcy nie przysługuje cesja praw wynikających z OWS oraz Umowy łączącej strony bez pisemnej zgody Dostawcy pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania zamówień i reklamacji objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd siedziby Dostawcy.
8. Wszystkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodo
Załącznik nr 1 ‐ Obowiązek Informacyjny RODO 
 
W wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) (,,RODO”).
 
Dostawca przekazuje Odbiorcy podczas pozyskiwania jego danych osobowych, 
następujące informacje: 
Administratorem danych jest ‐ HYDRO ZNPHS Sp. z o. o., 43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 60, dane kontaktowe:  E‐mail: [email protected]
 
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania: 
a) zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej z osobą, z którą zawarta została tego rodzaju umowa – przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów w zw. z art. 6 ust. 1 lit.b) RODO i art. 9 ust. 2 lit b) RODO; 
b) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo‐ podatkowej, obowiązków bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu, obsługi IT, itd. – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
c) dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się w niezbędności do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej, która zawarła umowę cywilnoprawną z Administratorem w celu dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec tej osoby fizycznej. 
Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.
 
Na warunkach określonych w Art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt: [email protected]
 
Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla prowadzenia dokumentacji umownej i rachunkowo ‐podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 
Jeżeli niezależnie od Dostawcy osoba udostępniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe udzielając na nie zgody ‐ udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wypełnienia obowiązków Dostawcy związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy.
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanych decyzji o przetwarzaniu danych osobowych np. profilowania. 
 
Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży w formie PDF
Pobierz Polityka Prywatności w formie PDF
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 547-01-70-044
REGON: 008093410
Telefon:    +48 33 829 56 87
Email: [email protected]
Kontakt