Ogólne Warunki Sprzedaży

HYDRO ZNPHS Sp. z o. o.
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 60

Ogólne Warunki Sprzedaży  [pobierz]

I.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i świadczenia usług, zwane dalej OWS, stworzone przez HYDRO ZNPHS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży lub świadczenia usług z Odbiorcami (Kontrahentami, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami fizycznymi), w których HYDRO ZNPHS występuje jako Dostawca. OWS stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Dostawcę oraz zawieranych przez niego Umów, o ile nie zostanie inaczej ustalone indywidualnie z konkretnym Odbiorcą na piśmie.

Warunkiem zawarcia Umowy dostawy jest złożenie przez Odbiorcę stosownego zamówienia, zawierającego szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań  warunki, w jakich ma być eksploatowany), ich ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy, a także potwierdzenie przyjęcia zamówienia
do realizacji przez Dostawcę.

Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń.

Forma Sprzedaży
1. Sprzedaż bezpośrednia detaliczna i hurtowa odbywa się w oddziałach firmy:
Bielsko-Biała, ul. Strażacka 41, Strażacka 60, Świt 37.
Będzin, ul. Gzichowska 87.
2. Sprzedaż towarów z dostawą przez Firmy spedycyjne.

II. Oferty i zamówienia
1. Zamówienia sprzedaży bezpośredniej przyjmowane są w formie ustnej lub pisemnej.
2. Zamówienia sprzedaży wysyłkowej przyjmowane są w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, listownie na adresy oddziałów firmowych.
3. Na zamówieniu Dostawca oczekuje pełnych informacji (określonych w punkcie I OWS) co do zamawianego towaru lub usługi (powołanie się na indeks lub nazwę towaru w oparciu o aktualny katalog Dostawcy).
4. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. Spełnienie w/w wymogów pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówienia. W razie nie powołania się na numer oferty, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
5. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Odbiorca otrzyma pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
6. Jeżeli Odbiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści potwierdzenia zamówienia, winien w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić o tym pisemnie na adres oddziału firmowego Dostawcy. Niedotrzymanie w/w warunku oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z potwierdzonym przez Dostawcę zamówieniem.
7. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia popełnione przez Odbiorcę w treści zamówienia.
8. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Dostawcy odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

III. Terminy i warunki dostaw
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
2. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania Towaru ze sklepu, magazynu.
3. Wartość towaru nie obejmuje kosztów dostawy.
4. Towar dostarczany jest (pod wskazany na zamówieniu adres) przez Firmy spedycyjne na koszt Odbiorcy, chyba że Dostawca wyrazi zgodę na pokrycie kosztów przesyłki.
5. Towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu dokonania przez Odbiorcę zapłaty całości ceny za zamówiony i wydany towar.
6. Terminy dostaw zamówionych towarów określa potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne, a w szczególności: zaniechania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków leżących po stronie Odbiorcy, w tym dostarczenia Dostawcy: specyfikacji wykonania usług, rysunków konstrukcyjnych, świadectw jakości itp., niezbędnych do wykonania lub realizacji zamówienia, zmiany/wydłużenia terminu dostawy materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Odbiorcy, zmiany dyspozycji Odbiorcy dotyczące instrukcji transportowych, „domówień” towarowych, potrzeby uzgodnienia szczegółów zamówienia przez Dostawcę z Odbiorcą. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno w stosunku do Odbiorcy, jak również jego kontrahentów. O zaistnieniu powyższych okoliczności Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Odbiorcę wraz z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
7. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile wcześniej Odbiorca wyrazi zgodę w formie pisemnej lub ustnej.
8. Jeżeli w zamówieniu Odbiorca szczegółowo określił rodzaj odbioru towaru jako „odbiór osobisty”, winien odebrać go w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku niezobowiązania się do odbioru osobistego, towar zostanie wysłany na adres Odbiorcy wraz z doliczonymi kosztami transportu.
9. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.

IV. Pozwolenia i decyzje administracyjne
1. Odbiorca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami  prawa zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych na dostawę, przewóz lub użytkowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto Odbiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Dostawcę, w związku z naruszeniem przez Odbiorcę OWS, tj. np. dodatkowe koszty transportu lub składowania przez firmy kurierskie nieodebranego towaru.

V. Płatności i ceny
1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Odbiorcy indywidualnie przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Spółki. Termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury VAT.
2. Decyzja o dokonywaniu płatności przelewem jest rozpatrywana dla Odbiorców, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Dostawcy oraz dostarczyli następujące dokumenty:
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- zaświadczenie o numerze NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON,
- prośba o przyznanie przelewu oraz przyznanie kredytu kupieckiego.
3. Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
4. Czeki ani weksle nie są przyjmowane bez pisemnej zgody Dostawcy.
5. Podstawą ustalenia cen sprzedaży jest aktualny cennik sprzedaży lub oferta złożona przez Dostawcę na podstawie zapytania Odbiorcy.
6. Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych materiałach są jedynie informacyjne i orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7. W ofertach ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką podatku VAT.
8. W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank PKO BP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank PKO BP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma.
9. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostem cen towarów, surowców i materiałów.
10. Prawo zastrzeżone w pkt. 9 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w terminowych ofertach sprzedaży.
11. W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez Odbiorcę, realizacja zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
12. W przypadku zaległości płatniczych Dostawca ma prawo:
- wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
- odmowy wydania gotowych zamówień,
- wstrzymania uprawnień Odbiorcy do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów,
- wstrzymania uprawnień Odbiorcy z tytułu przyznanego mu kredytu kupieckiego.

VI. Reklamacje [pobierz - PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY]
1. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze specyfikacjami wynikającymi ze złożonego zamówienia, Odbiorca zobligowany jest w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym pisemnie Dostawcę, przed podjęciem dalszego użytkowania (przetwarzania). To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być rozpoznana w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. Jeżeli Odbiorca nie dopełni powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń.
2. W przypadku dostaw realizowanych firmami przewozowymi reklamacja dostawy (uszkodzenie przesyłki, braki ilościowe) musi być udokumentowana protokołem szkodowym sporządzonym przez Odbiorcę natychmiast w momencie odbioru w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firmy spedycyjnej oraz wynikające z niezależnych od Dostawcy przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Dostawca nie odpowiada również za straty Odbiorcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę zysku, stratę czasu, utracone zarobki i inne straty pośrednie.
4. Reklamowany towar winien być odesłany Dostawcy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednakże po uzgodnieniu z Dostawcą formy przesyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, w ciągu 30 dni towar reklamowany zostanie wymieniony na towar bez wad lub zostaną usunięte jego wady.
5. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania:
- nieodpowiedni montaż,
- nieodpowiednia eksploatacja,
- przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach,
- użycie niewłaściwych mediów,
- ingerencja w konstrukcję bez pisemnej zgody Dostawcy.
6. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Odbiorca.
7. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację co do sposobu jej załatwienia powinna być udzielona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku gdy wymagane jest szczegółowe wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy towaru u Producenta, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym, uzgodnionym przez obie strony terminie, z zastrzeżenie treści ustępu 8 niniejszego punktu.
8. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Odbiorca informowany jest pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony przez strony sposób, przez upoważnionego pracownika Dostawcy.
9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcę do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.

VII. Gwarancja
1. Dostawca zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swoim doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane produkty i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności.
2. Dostawca udziela gwarancji na swoje towary i produkty na okres 12 miesięcy od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie w szczególnych warunkach, które nie były wskazywane w zamówieniu.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
5. W przypadku towarów, maszyn i urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według wytycznych Odbiorcy, odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Odbiorcę materiały i ich właściwości. Dostawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za w/w produkty, skonstruowane lub zmodyfikowane na życzenie i zgodnie z koncepcją Odbiorcy.

VIII. Siła Wyższa
1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Dostawcy i Odbiorcy, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

IX. Postanowienia końcowe
1. Odbiorca ma prawo odstąpić od OWS tylko wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza postanowienia OWS.
2. Niniejsze OWS oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie, stanowią integralną cześć Umów zawieranych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
3. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWS, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub innych fragmentów OWS.
4. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Dostawcę począwszy od 01.08.2012.
5. Odbiorcy nie przysługuje cesja praw wynikających z OWS oraz Umowy łączącej strony bez pisemnej zgody Dostawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania zamówień i reklamacji objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd siedziby Dostawcy.
8. Wszystkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży w formie PDF
Promocje i nowości
 • Nowy rozdzielacz KV-17 - sprzęt do wymagających zastosowań
  sprawdź szczegóły
  Nowy rozdzielacz KV-17 - sprzęt do wymagających zastosowań
 • Wyprzedaż! Węże, końcówki, tulejki!
  sprawdź szczegóły
  Wyprzedaż! Węże, końcówki, tulejki!
 • Licznik cząstek ICM - 2.0 potrafi jeszcze więcej!
  sprawdź szczegóły
  Licznik cząstek ICM - 2.0 potrafi jeszcze więcej!
Partnerzy
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
ul. Strażacka 60
43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 547-01-70-044
REGON: 008093410
Telefon:    +48 33 829 56 87
Email: biuro@hydro.com.pl
Kontakt